Trường Mầm non Sơn Hồng gồm có 12 giáo viên:

1. Trần Thị Thanh Tình

2. Đặng Thị Nghĩa

3. Phan Thị Thiên

4.Phạm Thị Mai Lan

5. Đào Thị Bình

6.Nguyễn Thị Thuận

7. Đoàn Hương Giang

8.Trịnh Thị Thúc Giang

9.Hồ Thị Mai Hương

10. Phạm Thị Châu

11. Nguyễn Thị Thu Hiền

12. Nguyễn Thị Ngọc

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng tuổi A: 24 cháu với 2 giáo viên

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng tuổi B: 27 cháu với 2  giáo viên 

Lớp MG 3 tuổi A : 23 cháu với 1 giáo viên

Lớp MG 3 tuổi B : 35 cháu với 2 giáo viên

Lớp MG 4 tuổi A : 27 cháu với 1 giáo viên

Lớp MG 4 tuổi B : 38 cháu với 1 giáo viên

Lớp MG 5 tuổi A : 33 cháu với 1 giáo viên

Lớp MG 5 tuổi B : 44 cháu với 2 giáo viên